Home

Atributiile primarului referat

Referat Atributiile si Actele Primarului < Stiinta

Atributiile primarului - rasfoiesc

Atribuţiile primarului. În temeiul prevederilor Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii: ARTICOLUL 154 - Rolul primarului. (1) Primarul asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a. Mandatul primarului (1) Mandatul primarului este de 4 ani. (2) Durata mandatului constituie vechime în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite. (3) Mandatul primarului prevăzut la alin. (1) se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz. (6) Atributiile ce revin primarului, sunt stabilite de lege sau incredintate de catre Consiliul local. Primarul exercita functia de ordonator principal de credite. Primarul numeste si elibereaza din functie personalul din aparatul de specialitate al primarului, in conditiile legii Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând primul, principalul) este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar

SPECIALITATE A PRIMARULUI ORAŞULUI IERNUT aprobat prin H.C.L. Iernut nr. 202/27.11.2017- privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului oraşului Iernut Atributiile departamentelor CAPITOLUL 5 PRIMARUL ORASULUI IERNUT Articolul 14 -(1) Primarul indeplineste o functie de autoritate. Atributiile primarului. CODUL ADMINISTRATIV. ARTICOLUL 155. Atribuţiile primarului (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ. d) atributiile ce tin de prestigiul si imaginea Primarului ; e) sarcini si responsabilitati care se refera la strategiile institutiei si care i mplica actiuni pe termen lung, cu efecte semnificative asupra performantelor ComuneiGura Vitioarei; 8.1.6 Instituirea delegari REGULAMENTUL. de organizare și funcţionare al aparatuluide specialitate al Primarului comunei Oțeleni , judeţul Iaşi. Administratia publică are ca obiect realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei comunităţi distincte, recunoscută ca atare de către stat, valori care sunt exprimate în actele elaborate de puterea legiuitoare

Referat Drept Administrativ - Primarul si Viceprimaru

Mandatul, rolul şi atribuţiile Consiliului Local. septembrie 1, 2020; Uncategorized; Dacă în articolul precedent am vorbit despre care este rolul, dar și care sunt atribuțiile primarului, de data această o să vorbim despre Consiliul Local Atributiile Primarului Orasului Corabia Art.6.(1) Primarul indeplineste o functie de autoritate publica. (2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a.

Referat: Atributiile si Actele Primarului (#450178) - Gradu

111. ATRIBUTIILE POSTULUI: -Fundamenteaza si intocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al Cornunei, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare primarului si Consiliului Local in vederea aprobarii bugetului anual; -Intocmeste contul anual de incheiere a exercitiului bugetar si il supune aprobari de drept al acestuia, care le poate delega atributiile sale. Art. 18 : Primarul a numit un viceprimar ca reprezentant al managementului pentru calitate (RM), cu atributii si autoritate pentru : • a se asigura ca procesele SMC sunt stabilite, implementate si mentinute • a raporta primarului despre functionarea SMC si orice necesitate d Atribuțiile prefectului. Conform art. 19 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: asigură, la nivelul judeţului sau, după caz, al municipiului. al Primarului Orașului Sovata Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară, Ținând cont de Referatul de aprobare al Primarului Oraşului Sovata nr. 8131/14.04.2020, precum şi de Raportul de Specialitate al Serviciului Juridic nr.8134/14.04.2020, cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a (2) Invalidarea alegerii primarului se poate pronunţa în cazurile prevăzute la art. 32 alin. (4). Art. 64. - (1) Hotărârea de invalidare a alegerii primarului poate fi atacată de cel interesat în termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa de contencios administrativ

Referat Primarul Ca Autoritate Locala Executiv

 1. istraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de.
 2. Atribuțiile Consiliului Local. Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: •atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local
 3. Atributiile si actele primarului. Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând primul, principalul) este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar
 4. istratia Romaniei

Referat Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei

Atributiile pe care le are Costel Tudorîn cadrul Compartimentului Cabinetul Primarului sunt: - reprezentarea institutiei primarului în relatia cu cetãteanul, administratia centralã si localã, alte institutii si organizatii, persoane fizice sau juridice din tarã si strãinãtate, în baza competentelor stabilite de prima - Prezintă Primarului rapoarte și informări privind activitatea urbanistică și de amenajarea teritoriului în vederea informării Consiliului Local, la solicitarea acestuia; (terenuri și/sau construcții) ce aparțin inventarului domeniului public și privat al UAT (măsurători, referate necesitate, relația cu topometriștii.

Consiliul local si primarul - Documente, referate, proiect

 1. Dispoziţia de delegare nu poate avea ca obiect toate atribuţiile prevăzute de lege în sarcina primarului. (3) Persoana căreia i-au fost delegate atribuţii în condiţiile alin(1) şi (2) exercită, pe perioada delegării, atribuţiile funcţiei pe care o deţine, precum şi atribuţiile delegate; este interzisă subdelegarea atribuţiilo
 2. Atributiile postului consilier achizitii primarului orasului Victoria si sefii ierarhici. 8. Raspunde de evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri si produse, respectiv referat, note justificative, factura si ordonantarea la plata
 3. STRUCTURA ORGANIZATORICA,ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE Structura organizatorica a personalului primariei se grupeaza în categorii de funcționari publici, personal contractual și demnitari, astfel: Primar Viceprimar Secretar Aparatul de [
 4. - intocmeste referate de specialitate şi colaboreaza cu juristul instituţiei în vederea elaborării proiectelor de dispoziţii ale Primarului şi de hotărâri ale Consiliului Local specifice activităţii serviciului; - tine evidenta contractelor de concesiune şi închiriere şi le înregistrează

Referat: Primarul - Autoritate Executiva a Administratiei

 1. istrativ, si anume. atributiile postului fiind exercitate de cätre dna Onu Emilia, agent fiscal, în consecintä atributiile acestui post flind.
 2. Atributiile postului: - Pentru funcția publică de execuție de consilier, grad profesional superior din cadrul Serviciului ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la o Pune in aplicare prevederile din Hotararile Consiliului local Deva si din dispozitiile primarului
 3. Atributiile unitätii de management de proiect se vor aproba ulterior prin dispozi!ie a primarului. Art. 5. Atribu!iile consilierului juridic se vor introduce în postului remunerarea acestuia se va realiza conform prevederilor legale în vigoare. Art. 6. Atributiile responsabilului resurse umane se vor introduce în postulu
 4. Atributiile Primarului: Primarul exercita urmatoarele atributii principale:- atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii: o indeplineste functia de ofiter de stare civila si autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil

Atributiile si Actele Primarului - Tocilar

REFERAT REFERAT DE APROBARE Necesitatea desemnarii unei persoane responsabile cu atribuirea contractelor de achizitii publice si atributiile acesteia, propun pe doamna Raileanu Daniela-Viorica-inspector in aparatul de specialitate al primarului comunei Racoviteni, judetul Buzau ca persoana responsabila c un referat in acest sens catre dl.primar. Dna Secretar sa ne citeasca din Codul administrativ atributiile primarului . Dna Secretar prezinta art.154-155 din Codul administrativ DI.Zainea : suntem la ora de dirigentie ? DI.Almasan : doar se prezinta atributiile primarului conform Coduiui administrativ. DI.Simu : nu noi trebuie sa le invatam

S1 Atribuţiile primarului - Sector

 1. Cuprins Cap.I. Statutul primarului.....
 2. ar 1 TEMA-4 TEMA 5 Lucian Blaga english The Chemistry teacher Hotel Rwanda.
 3. istratie publicä în sarcina secretarului comunei: 1) Indrumä coordoneazä activitatea de aplicarea legilor, hotarârilor Guvernului ìi ale celorlalte - Propune pe baza de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispozitie, dupa caz,
 4. istraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune, oraşe şi municipii sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi municipale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. Consiliile locale şi primarii se aleg în condiţiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităţilor ad

Stoica Miticä —Viceprimarul Comunei atributiile Primarului Comunei conferite de lege si alte acte normative in domeniile de activitate ale urmatoarelor structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului: a) Compartimentul Culturä; b)Compartimentul Administratie Gospodärire; c)Compartimentul Asistenta Socialä ATRIBUȚIILE SERVICIILOR ȘI COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI. Mon. Oficial Local. Statut UAT Ludesti. Reglementari privind procedurile administrative. Hotararile autoritatii deliberative. Dispozitiile autoritatii executive. Documente si informatii financiare. Alte documente

Video: Rolul si Atribuțiile Primarului Consiliul Local Efori

HC Nr 62/2020 privind alegerea viceprimarului comunei. Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta extraordinara , in data de 27.10.2020; Avand in vedere Referatul de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr.5341/23.10.2020 si Raportul compartimentului de resort,inregistrat sub nr.5342/23.10.2020 Viceprimarul este subordonat primarului si, în situatiile prevazute de lege, înlocuitorul de drept al acestuia, situatie în care exercita, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului

Referat despre Primarul (4) Principalele atributii ale Primarului, reglementate de prevederile art. 68, 69 şi 71 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, sunt: - asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Co - (1) Prefectul poate solicita primarului sau preşedintelui consiliului judeţean, după caz, convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor. Dispozitia Primarului Sectorului 3 nr. 317/2020, privind desemnarea doamnei Matei Mioara consilier de eticä la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 3 In conformitate cu prevederile: Art. 368, coroborat cu art. 373 art. 558 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 155 alin. (5) lit. c coroborat cu art. 167 alin referat este semnat de directorul Gavrul Pircu si semnat in fals de catre Dragos Luchian (atributiile privind coordonarea, indrumarea si raspunderea de activitatca directiei patrimoniu erau date prin dispozitia 28090 din 08.07.2008, d-lui Constantin Draganut). Viceprimarul Dragos Luchian a aprobat semnand ilegal acest referat

Primar - Wikipedi

 1. istraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 2. istratiei publice comunale 8 3.3Alegerea primarului 10 3.4Atributiile primarului 10 4.Diferente 11 5.
 3. Serviciul Public de Asistenţă Socială(SPAS) este organizat şi funcţionează ca serviciu public, fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sadu, având regim de compartiment, referent asistent-social fiind doamna Lalu Maria, telefon 0269/568119. Serviciul Public de Asistenţă Socială este organizat şi funcţionează în conformitate cu.
 4. istrativ-teritoriale, precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului..
 5. Atribuţiile Gărzii de Mediu. · controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, si aplica sanctiuni contraventionale prevazute de legislatia in domeniul protectiei mediului; · controleaza modul in care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului, inclusiv masurile stabilite prin programele.

atributiile primarului viceprimar atributiile vicepriamrului secretar atributiile secretarului program de audienta organigrama si stat de functii r.o.f. primarie cod etic si de conduita consiliul local persoane cu functii de decizie atributii r.o.f. - c.l. transparenta in administratie publica proiecte de hotarari p.v. - sedinte servicii. (1) Prefectul verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, ale consiliului local şi ale primarului. (2) Prefectul poate ataca actele autorităţilor prevăzute la alin. (1) pe care le consideră ilegale, în faţa instanţei competente, în condiţiile legii contenciosului administrativ. ART. 10. Atribuţii de îndrumar Si la Timisoara este acelasi lucru. Politia locala este aservita complet primarului, in nume propriu. Vedeti pe facebook numeroasele postari ale primarului Robu, in care il scapa gura pe dinainte si se exprima, fata de Politia Locala, ca fiind sub controlul meu, nu al primariei

Referat: Contencios Administrativ - Primarul si

ART. 12 - Legea 340/2004 cu modificarile ulterioare. Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare. Prefectul: - conduce serviciile publice deconcentrate si alte autoritati ale administratiei publice centrale din. Sectiunea a 2-a - Rolul si atributiile primarului Art. 154. - Rolul primarului - Rolul primarului (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a ordonanţelor şi hotărârilor. Nume referat: Marime: Descarcari: Politica Sociala si de Ocupare : 7 kb: 21 : Pierson distinge trei tipuri de bunastare; -bunastare sociala care se refera la furnizarea sau primirea colectiva a bunastarii; -bunastarea economica care descrie acele forme ale bunastarii asigurate prin intermediul mecanismelor pietei sau ale economiei oficiale Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0

021 312 00 30 atributiile primarului general al. Adresa splaiul independenţei nr 291 293 sector 6 telefon centrală. Primaria municipiului bucuresti splaiul independentei nr. 4 021 305 55 00 telefon dispecerat. Adresa contact primaria municipiului bucuresti primaria municipiului bucuresti splaiul independentei nr Astfel, cand i s-a cerut sa intocmeasca referatul pentru demiterea lui Ancuta, Vasilica a renuntat la functia de secretar. Dupa aceea insa, Ancuta a refuzat sa delege atributiile de secretar altcuiva. ''Am formulat impotriva primarului din Siretel o plangere penala pentru abuz in serviciu si asta deoarece refuza sa numeasca un nou secretar In cazul in care primarul va fi eliberat si isi va putea exercita sarcinile de serviciu va reveni la Primarie. In cazul in care se va decide continuare prin arest preventiv conform Legii nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, mandatul primarului se suspenda, a spus Cornel Pieptea, viceprimarul Bucurestiului, relateaza Agerpres Prefectul de Olt, Florin Homorean, a emis, astăzi, ordinul prin care primarul din Drăgănești-Olt, Pantelie Rotaru, își pierde mandatul. Atribuțiile de primar vor fi preluate de către viceprimarul din Drăgănești, Dumitru Ciubuc. Am emis un ordin prin care mandatul primarului Pantelie Rotaru a încetat. Are o hotărâre definitivă. Conform Codului Administrativ, secretarul.

Primarul - referat

Statutul primarului. Primaria. Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi in conditiile legii. Viceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia, care ii poate delega atributiile sale Rolul atributiile primarului ARTICOLUL 65 ordin prin care constatä încetarea mandatului primarului. Ordinul are la bazä un referat semnat de secretarul general al unitätii/subdiviziunii administrativ - teritoriale, precum actele din care rezultä motivul legal d

Atributiile primarului - Primaria Afumat

dispoziţiile primarului, soluţionand problemele curente al colectivităţii locale, în această structură intrând: primarul, viceprimarii, secretarul municipiului şi aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. Locaţiile Primăriei municipiului Cluj-Napoca sunt: 1. Str. Motilor nr. 3-7; 2. Piaţa Unirii nr. 1-2; 3. Str Atributiile compartimentului financiar-contabil in domeniul salarizarii personalului: Aplica indexarile, majorarile si orice modificari privind salarizarea personalului, conform legislatiei in vigoare; Propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, după caz, a alocaţiei pentru sustinerea familiei.

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor

Prevederile Dispozi!iei Primarului Videle nr. 221/22.05.2015 privind delegarea atributiilor profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de atributiile din postului sä fie modificate în mod corespunzätor 7. Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; 8. Comunică executorilor judecătoreşti, titlurile executorii obţinute, care nu pot fi valorificate prin organele proprii de executare silită; 9 de drept al acestuia, situa!ie în care exercitä, în numele primarului, atributiile ce îi revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atribu!iile sale viceprimarului. (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolutä, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului a fost republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 547 din 21.07.2008 specialitate al primarului, va prelua atributiile secretarului general al comunei, exceptând atributiile de stare civilä care vor fi preluate de doamna Pop Marcela, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mica. Art.2. Prevederile prezentei dispozitii vor fi duse la îndeplinire de domnul loan Man doamna Pop Marcela

Mandatul, rolul şi atribuţiile Consiliului Local

SPAS. Serviciile publice de asistență socială (SPAS): La nivelul comunelor, orașelor și municipiilor funcționează servicii publice de asistență socială aflate în subordinea consiliului local, iar la nivelul comunelor este prevăzută, în structura aparatului propriu al consiliilor locale comunale, angajarea persoanelor cu atribuții. ROMÂNIA. JUDEŢUL CONSTANŢA. COMUNA SALIGNY. PRIMĂRIA. COD FISCAL : 16384773. Str. Scolii Nr. 15 Tel.: 0371.111.743. Fax: 0372.877.343. e-mail: comunasaligny.

Atribuțiile prefectului - Instituția Prefectulu

Viceprimarul este subordonat primarului si, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al cestuia, situatie in care exercita in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului. Pe durata mandatului, viceprimarul are dreptul la o indemnizatie lunara subordonat primarului §i, in situatiile prevazute de lege, inlocuitorul de drept al acestuia, situatie in care exercita, in numele primarului, atributiile ce ii revin acestuia. Primarul poate delega o parte din atributiile sale viceprimarului. (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritat Art. 4. (1) Se aprobä atributiile specifice ale administratorului public, conform Anexei 3, parte integrantä din prezenta. REFERAT DE SPECIALITATE privind modificarea aprobarea Organigramei, a Statului de functii a primarului precum a volumului operatiunilor realizate, în vederea asigurärii.

21. În funcţie de complexitatea dosarelor, întocmeşte referat pentru angajare apărător pe care îl 12. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin dispoziţii ale Primarului sau primite de la şefii ierarhici, legi, H.C.L -uri, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern şi a termenelor stabilite prin rezoluţie atributiile consiliului local. Atributiile consiliului local. University. Universitatea din Pitesti. to post comments. Students also viewed Exam Dreptcivil-grile Fraudarea Legii IN Dreptul International Privat-converted Referat Rolul Avocatului Atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului.

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei ..

Referat de aprobare privind aprobarea ROF al compartimentului de asistenţă socială din aparatul de specialitate al Primarului comunei Hărmăneşti. Proiect de hotărâre nr. 3779 din31.07.2019. Hotărârea nr. 40 din 29.08.2019; Referat de aprobare privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe trimestrul III201 Primaria Vinatori, Judetul Galati - site oficial ce contine informatii publice, comunicate de presa, hotarari si proiecte Consiliu Local, taxe si impozit

ale primarului; f) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, ducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin lege, a măsurilor de pregătire şi intervenţie pentru situaţii de urgenţă; g) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsuril ORDIN nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial* - REPUBLICARE. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura de sistem/operațională. 4.1 2. Functiile specifice din aparatul de lucru al autoritatilor administratiei publice locale se stabilesc, la propunerea presedintelui consiliului judetean sau, dupa caz, a primarului, prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, local si cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici Buletin informativ SDL comuna Vulturesti PROGRAM DE LUCRU Luni - vineri: 08.00-16.00 RESPONSABIL INFORMAŢII PUBLICE: Marian Crăciun Secretar general al comunei Vultureşti Tel./fax: 0230538497 E-mail: vulturestisuceava@yahoo.com vulturesti@prefecturasuceava.ro PROGRAM DE AUDIENŢE LUNI 10:00 - 12:00 Primar Site-ul oficial al Municipiului Alba Iulia cu informatii si stiri despre activitatea primariei si a consiliului local, date si informatii despre orasul Alba Iulia cu potentialul economic, social si turistic de care dispun Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie. Art.4. Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, REFERAT DE APROBARE viceprimarului care exercita calitatea de inlocuitor de drept al primarului. PRIMAR VALENTIN LAURENT C NDU . ROMANIA JUDE TUL IL FOV PRIMÄRIA COMUNEI.